Toon menu
Wij zijn er voor jou! - Winkel & Werkplaats zijn open - Maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 ook telefonisch bereikbaar voor al je vragen en bestellingen. Gratis verzenden binnen Nederland - Wij helpen je graag :-)

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Schuring Naaimachines: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de Wederpartij aanbiedt;
 2. Wederpartij(consument): de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Schuring Naaimachines;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Schuring georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Wederpartij en Schuring gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Wederpartij of Schuring in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Schuring

Schuring Naaimachines hierna te noemen ` Schuring` gevestigd aan de Korte Hengelosestraat 23, 7511 JA Enschede.
T : 053-4324172.
E : info@schuring-naaimachines.nl
KvK-nummer : 06032468

Openingstijden:
Maandag van 13:00 uur tot 18:00 uur
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 09:30 tot 18:00 uur
Donderdag van 09:30 tot 21:00 uur
Zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
De aangegeven koopzondagen aangegeven op onze website van 12:00 tot 17:00 uur.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Schuring en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Schuring en de Wederpartij.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Schuring zijn in te zien en zij op verzoek van de Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Schuring gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Schuring niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de eventuele kosten van aflevering;
  – de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  – het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  – de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  – de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  – de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  – indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Wederpartij te raadplegen is;
  – de wijze waarop de Wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  – de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  – de gedragscodes waaraan Schuring zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Wederpartij deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  – de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.  

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Schuring onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Schuring passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Schuring daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Schuring kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Schuring op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Schuring zal bij het product of dienst aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  – het bezoekadres van de vestiging van Schuring waar de Wederpartij met klachten terecht kan;
  – de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
  – de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  – de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Schuring deze gegevens al aan de Wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  – de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien Schuring zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Herroepingrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Wederpartij.
 2. Tijdens deze termijn zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Schuring retourneren, conform de door Schuring verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b – Herroepingrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de wederpartij zich richten naar de door Schuring bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Schuring dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de Wederpartij niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door Schuring alleen worden uitgesloten indien Schuring dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a) die door Schuring tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij;
  b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Schuring geen invloed heeft;
  f)  voor losse kranten en tijdschriften;
  g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – Informatieplicht

Indien Schuring niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Schuring geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Schuring in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Schuring producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Schuring geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Schuring dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de Wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 1. Schuring staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Schuring, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Wederpartij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Schuring jegens Schuring kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Schuring zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst na dertig dagen zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Schuring het bedrag dat de Wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Schuring zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Schuring.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Wederpartij bij Schuring, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Duurtransacties

 1. De Wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Wederpartij de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen. 

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan Wederpartijen mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schuring te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Wederpartij heeft Schuring behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Schuring beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Schuring, nadat de Wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Schuring ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Schuring binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Laat u inspireren in onze winkel!

Bezoek de winkel