Toon menu
Wij zijn er voor jou! - Winkel & Werkplaats zijn open - Maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 ook telefonisch bereikbaar voor al je vragen en bestellingen. Gratis verzenden binnen Nederland - Wij helpen je graag :-)

Artikel 1 Klachten

 1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

Artikel 2 Prijs

 1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Artikel 3 Afgiftebon

 1. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten.

Artikel 4 Stoppen of doorgaan

 1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
 2. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Schuring en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. Schuring stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
 3. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze Schuring niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Vervangend product

 1. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Artikel 6 Kwaliteit

 1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Schuring de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
 2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 3. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Schuring is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Artikel 8 Garantie

 1. Schuring geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van zes maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem -, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Wanneer binnen zes maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Schuring een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend. c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie. d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Artikel 9 Niet afgehaalde producten

 1. Indien na één schriftelijke mededeling, bij aangetekend schrijven van Schuring aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is Schuring bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Schuring partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen tussen Wederpartij en Schuring kunnen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd, indien de Wederpartij zijn klacht eerst aan Schuring heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Schuring is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de bevoegde rechter aanhangig te worden gemaakt.
 3. Wanneer Schuring een geschil behandelt wil zien, stelt hij de Wederpartij schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de bevoegde rechter. De Wederpartij zal zich binnen vijf weken na dat verzoek schriftelijk dienen uit te spreken of hij het ontstane geschil wil laten behandelen door de bevoegde rechter.

Laat u inspireren in onze winkel!

Bezoek de winkel