Toon menu
Wij zijn er voor jou! - Winkel & Werkplaats zijn open - Maandag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 ook telefonisch bereikbaar voor al je vragen en bestellingen. Gratis verzenden binnen Nederland - Wij helpen je graag :-)

Algemene voorwaarden : Verkoop aan consumenten

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schuring Naaimachines hierna te noemen: “Schuring”, en een Wederpartij waarop Schuring deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Schuring, voor de uitvoering waarvan door Schuring derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Lees meer …..

Algemene voorwaarden : Reparatiediensten

Artikel 1 Klachten

 1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

Artikel 2 Prijs

 1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Artikel 3 Afgiftebon

 1. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten. Lees meer ……

Algemene voorwaarden : Verkoop thuiswinkel/webwinkel aan consumenten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Schuring Naaimachines: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de Wederpartij aanbiedt;
 2. Wederpartij(consument): de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Schuring Naaimachines;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Schuring georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Wederpartij en Schuring gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Wederpartij of Schuring in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Lees meer …..

Laat u inspireren in onze winkel!

Bezoek de winkel